Narratief onderzoek en sensemaking

Mensen, gebeurtenissen en verhalen beïnvloeden elkaar op vele, vaak ondoorgrondelijke, manieren. De complexe leefwereld van mensen kan dan ook nooit volledig begrepen worden in termen van oorzaak en gevolg. Dit vraagt niet alleen om andere manieren van denken en organiseren maar ook om andere stuurinformatie. Al meer dan 10 jaar ondersteunen we organisaties in maatschappelijke en veranderkundige vraagstukken met narratief onderzoek en sensemaking.

Narratief onderzoek

Het vertellen van korte verhalen is van oudsher de manier waarop mensen hun ervaringen delen en betekenis geven aan de wereld. Via anekdotes brengen we elkaar kennis, cultuur en moraal bij. Het menselijke brein pikt bovendien sneller zwakke signalen op uit verhalen dan uit analytische processen. Verhalen zijn daarom een goede bron om te begrijpen wat onder de doelgroepen leeft.

Onze software verzamelt via het web of via app (iOS en Android) tekst, audio-opnames en fotomateriaal die vertellen hoe mensen hun wereld ervaren. Uniek is dat mensen via een gepatenteerde methode zelf hun verhaal duiden. Hierdoor is narratief onderzoek mogelijk onder een grote groep mensen.

Het geheel van verhalen en duiding leidt tot warme data: een samenhangende set van kwantitatieve en kwalitatieve data die weergeven wat onder mensen daadwerkelijk leeft. Met geavanceerde datavisualisatie en -analysetechnieken brengen we statistische patronen en zwakke signalen in kaart. Met sensemaking ontdekken we de verhalen achter de cijfers. En met thematische analyse de dominante thema's in de verhalen en de onderlinge verbanden en netwerken. Zo maken we complexiteit inzichtelijk.

Sensemaking

We combineren de sterke kanten van computers, zoals de visualisatie van gegevens en statistische analyses, met de sterke kanten van het menselijk brein: patronen herkennen, verbanden leggen en betekenis geven. Mensen zien namelijk meer verbanden dan computers, ze gebruiken hun gevoel en creativiteit én houden rekening met toeval en onvoorspelbaarheid van factoren. Succesvolle vernieuwers leggen verbanden tussen zaken die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben maar naderhand een perfecte combinatie vormen.

De inbreng van meerdere perspectieven in alle fasen van het project is daarom een leidend principe in onze aanpak. De wederkerigheid tussen de belanghebbenden bij een vraagstuk staat centraal: data duiden, in dialoog met elkaar, gezamenlijk overeenkomsten en verschillen in interpretaties verkennen en zo tot nieuwe inzichten en ideeën komen.

Interpretatie en conclusies zijn zodoende het resultaat van een gezamenlijke reis; geen advies van een buitenstaander maar samen leren en ontwikkelen. Dat is sensemaking. We dragen bij met scherpe analyses en katalyserende vragen, maar de organisatie doet haar eigen denkwerk.

Wat is narratief onderzoek?

Hét narratief onderzoek bestaat niet. Onderzoek op basis van verhalen kent meerdere vormen die niet altijd met elkaar te vergelijken zijn. In algemene zin richt narratief onderzoek zich op het verzamelen, analyseren en interpreteren van verhalen als een manier om betekenis te geven aan menselijke ervaringen en begrip te verkrijgen van de wereld om ons heen. In dit artikel gaan we in op de vraag waarom verhalen een krachtig middel is voor het monitoren, evalueren, leren en verantwoorden van beleid.

Wat is Sensemaking?

In dit artikel gaan we in op sensemaking (of sense-making) en narratief onderzoek. Als een methodologie voor maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. We noemen dit narratief sensemaking.

Wat is SenseMaker?

SenseGuide maakt gebruik van SenseMaker software. Software die van origine ontwikkeld is voor sensemaking. Dit bevat onder meer detectie van zwakke signalen: vroegtijdig duiden van kansen en bedreigingen wanneer indicatoren nog moeilijk zijn waar te nemen en te begrijpen. De software wordt inmiddels al meer dan 20 jaar wereldwijd toegepast in diverse sectoren en beleidsterreinen.

Onze werkwijze in beeld

Klik op de pijl naar rechts

Ontwerpen met het systeem in de kamer
Verhalen verzamelen via web en app
Verhalenverteller geeft zelf duiding aan zijn (m/v/x) verhaal
Ontdekken van patronen en signalen in kwantitatieve data
Verhalen achter de cijfers begrijpen
Verdieping en onderbouwing met thematische analyse
Participatieve analyse
Samen leren en ontwikkelen
Rapporteren en verantwoorden
Neem contact op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op. Of bel ons op +31 6 3190 2336

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Vraag of opmerking