Senseguide verhalen

Nieuws

Jeugdzorg staat vaak negatief in het nieuws. Wat kan je betekenen als je niet alleen naar probleemgericht, vanuit medisch perspectief of individueel kijkt? Als je een andere bril op durft te zetten die verder kijkt, de context meeneemt, je creativiteit versterkt en andere deuren opent?

Project

SenseGuide verzamelde 600 verhalen van leraren voor een beroepsbeeld van en door de leraar.

Project

Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid (SJT) zet zich in om gezinnen met kinderen en jongeren in de regio Zuid-Holland Zuid te ondersteunen bij uitdagingen rondom opvoeden en opgroeien. Opgavematig besturen is een besturingsfilosofie van SJT om vanuit haar maatschappelijke opgave zicht te krijgen waar en hoe de lokale teams van betekenis zijn. SenseGuide ondersteunt SJT bij het monitoren, leren en verantwoorden van het opgavematig besturen.

Project

Het tekort aan professionals in de arbeidsmarkt van zorg en welzijn wordt niet opgelost als het werk op de huidige wijze blijft georganiseerd. In opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) onderzocht SenseGuide daarom welke ideeën medewerkers in de sector hebben. Het resultaat: meer dan 1000 ideeën om het werk anders te doen!

Project

Werkom biedt mensen met een overbrugbare afstand ondersteuning in hun route naar regulier werk en een centrale plek waar mensen ook beschut kunnen blijven werken. De persoonlijke ontwikkeling van deze mensen (kandidaten genoemd) staat centraal. Om de persoonlijke ontwikkeling van kandidaten in beeld te brengen doet SenseGuide narratief onderzoek.

Zienswijze

Het is niet altijd eenvoudig voor beleidsmakers in het sociaal domein om met verhalen uit het dagelijks leven inzicht te krijgen hoe beleid uitpakt. Associate partner Gijswim beschreef zijn eigen zoektocht.

Project

SenseGuide presenteerde op 17 november jl. haar onderzoek, in opdracht van de rekenkamercommissie, naar de leefwereld van jongeren in Assen aan de gemeenteraad. Dit artikel beschrijft kort de essentie van het onderzoek met een link naar de opname van de presentatie, onderzoeksrapport, raadsvoorstel en aanbevelingen van de commissie.

Project

SenseGuide presenteert op 10 oktober a.s. op het congres 'de staat van zorg en welzijn 2022' de eerste inzichten uit het onderzoek naar ervaringen en ideeën van werknemers in de zorg en welzijn. Een onderzoek in opdracht het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Het onderzoek is gebaseerd op data-gedreven analyses van meer dan 1000 levensechte ervaringen en ideeën van werknemers in hun eigen bewoordingen.

Zienswijze

In dit artikel zetten we onze visie op verandermanagement uiteen. Om gedrag in de organisatie daadwerkelijk duurzaam te veranderen, is het belangrijk allereerst helder te krijgen welke gedragspatronen er zijn. De constructieve patronen wil je versterken, de ineffectieve doorbreken. Verhalen maken deze patronen inzichtelijk.

Zienswijze

Organisaties met een divers en inclusief personeelsbestand zijn beter in staat talent aan zich te binden, vernieuwing te realiseren en de juiste keuzes te maken bij complexe vraagstukken. Toch komen diversiteit en inclusie maar moeizaam van de grond. Een aanpak met narratieven en sensemaking kan deze impasse doorbreken. 

Project

SenseGuide doet samen met Vilans onderzoek naar de lerende organisatie in het verpleeghuis zoals dat in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg centraal staat. De waarde van een lerende organisatie wordt door weinigen onderkend, maar blinkt uit in concepten en abstracte begrippen. In dit onderzoek staan praktijkvoorbeelden centraal.

Project

SenseGuide werkt samen met Careyn aan een narratieve manier voor het monitoren van de impact van positieve gezondheid. De positieve gezondheidsmonitor brengt het welbevinden van cliënten en professionals in beeld met verhalen achter indicatoren van positieve gezondheid.

Project

Verandertrajecten streven vaak een vrij abstract doel na. Iedereen heeft er waarschijnlijk zijn of haar eigen beeld bij. Zo wilde GGZ-instelling Mondriaan een beweging in gang zetten gericht op zelforganisatie. Maar wat wordt precies bedoeld met zelforganisatie? SenseGuide zocht het uit en volgde de voortgang van de beweging.

Project

De gebruikswaarde van traditioneel cliënttevredenheidsonderzoek is voor veel gemeenten beperkt. SenseGuide brengt voor steeds meer gemeenten in Nederland cliëntervaringen in het domein van WMO en Jeugd met een narratieve methode in beeld.

Nieuws

Op 28 maart 2022 vond het webinar 'een zachte landing voor beschermd thuis' plaats. Het webinar werd door 96 mensen bezocht en duurde 2 uur. Om de kennis zo breed mogelijk te delen hebben we de opname van het webinar online gezet. 

Project

SenseGuide voert in opdracht van de gemeente Almere onderzoek uit naar de sociale cohesie tussen bewoners in Almere Poort en de relatie met de ervaren leefbaarheid.

Nieuws

Podcast van kennis- en netwerkorganisatie Platform31 over onderzoek voor toekomstbestendig wonen met zorg. Met een bijdrage van wethouder Martijn Beek van de gemeente Veenendaal over het onderzoek van SenseGuide voor de transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis.

Project

De coronacrisis vraagt veel van de sociale veerkracht van de Tilburgse samenleving en doet een stevig beroep op de sociale basis. De gemeente Tilburg heeft daarom SenseGuide in de eerste golf van de coronacrisis verkennend onderzoek laten verrichten welke gevolgen zichtbaar zijn.

Nieuws

Psychisch kwetsbaar en toch een eigen huis? Ik sprak met beleidsadviseur Christa Visser en wethouder Martijn Beek van de gemeente Veenendaal over hoe zij met inzichten uit narratief onderzoek de transitie naar Beschermd thuis in Veenendaal zacht in de samenleving kunnen laten landen. Sociaalweb.nl publiceerde ons verhaal.

Project

‘Wie ben je? Wat kun je? Wat heb je nodig?’ is een programma van Meerinzicht dat statushouders aan de hand van een conceptueel werkmodel (‘de klantreismethodiek’) ondersteunt tijdens hun inburgeringstraject. SenseGuide voerde onderzoek uit naar hoe statushouders en hun begeleiders het model in de praktijk ervaren.

Nieuws

SenseGuide voert onderzoek uit naar de behoefte van jongeren aan voorzieningen en de aansluiting met gemeentelijke beleid. Uit de Asser Courant van 23 november jl.

Project

Het doel van de ‘Work: No Child’s Business’ (WNCB) alliantie is dat kinderen en jongeren vrij zijn van kinderarbeid en recht hebben op kwalitatief goed onderwijs en waardig werk. SenseGuide heeft de opdracht om tussen 2020 en 2024 de sociale normen, opvattingen en gedrag die achter kinderarbeid schuil gaan in kaart te brengen.

Nieuws

AOG School of Management sprak met Dave van Mourik, docent bij AOG, onderzoeker en eigenaar van SenseGuide. Hij vertelt hoe AOG narratieven gebruikt om inzicht te verkrijgen in de impact die incompany leer- en ontwikkeltrajecten hebben binnen organisaties.

Nieuws

Wat zou in het sociale domein een nieuwe, passende manier van verantwoorden kunnen zijn? Dat was de hamvraag bij de deelnemers van het rondetafelgesprek op 20 januari 2021. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van Stimenz (organisatie voor sociaal werk in Apeldoorn en de Veluwe), de gemeente Apeldoorn en SenseGuide.

Project

SenseGuide verrichte twee onderzoeken naar de maatschappelijke impact van het beleid in het kader van de Algemene WMO-voorzieningen en Jeugd in Apeldoorn. Onder beide onderzoeken lag de behoefte om ‘anders’ te verantwoorden, om zo objectief mogelijk het kwalitatieve aan het kwantitatieve te koppelen: werken met cijfers én verhalen.

Nieuws

12 juni 2021 is de werelddag tegen kinderarbeid. Volgens Unicef moet een op de tien kinderen tussen de vijf en zeventien jaar werken. Het aantal werkende kinderen is gestegen met 8,4 miljoen tot 160 miljoen. SenseGuide brengt de sociale normen en waarden achter kinderarbeid in kaart.

Project

De gemeente Veenendaal zet vervolgstappen in de beweging van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. De visie is dat ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid plaatsvindt in de eigen woonomgeving. SenseGuide onderzocht wat nodig is om deze transitie te laten slagen.

Project

SenseGuide onderzocht hoe bewoners van Almere Poort de leefbaarheid ervaren en welke relatie er is met het ontwerp en inrichting van de fysieke leefomgeving.

Project

In de jeugdzorg spelen vaak meerdere problemen die zich opstapelen en aan verandering onderhevig zijn. Dit maakt het lastig om te evalueren of beleid ook daadwerkelijk werkt zoals het bedoeld is. SenseGuide verrichtte daarom in opdracht van Spirit Jeugdzorg onderzoek naar de werking van trajectbegeleiding van jongeren in een kwetsbare situatie.

Nieuws

Sigrid van Iersel kwam op het idee om de trends op te tekenen op het gebied van storytelling in organisaties. Gericht op de gevolgen van het coronavirus. Uiteindelijk leverde dat 11 verhalen op met vakgenoten. Ik vertelde over het toenemende nut van verhalen én cijfers voor sensemaking.

Project

De gemeente Tilburg heeft SenseGuide in de eerste golf van de coronacrisis verkennend onderzoek laten verrichten naar de gevolgen voor jongeren.

Project

De algemene voorzieningen voor de jeugd in Apeldoorn worden gesubsidieerd door de gemeente en uitgevoerd door de welzijnspartners Stimenz, Don Bosco en MEE Veluwe. SenseGuide voerde in opdracht van de welzijnspartners onderzoek uit om de maatschappelijke impact van hun activiteiten te verantwoorden.

Project

“Kunnen we aan de hand van chatbot-conversaties ontdekken wat de dominante verhalen en belemmerende overtuigingen van mensen zijn achter autogebruik in metropolen over de wereld?” Dat was de vraag waarmee Mindworks, het cognitive science lab van Greenpeace, ons benaderde. Interessant!

Project

De gemeente Amsterdam koos voor narratief onderzoek om de werking van preventieve jeugdbescherming in beeld te brengen. Lees hieronder het verhaal van de gemeente. Om ook dit in het juiste perspectief te plaatsen, lees je in een tweeluik ook het verhaal van SenseGuide.

Project

De gemeente Amsterdam koos voor narratief onderzoek om de werking van preventieve jeugdbescherming in beeld te brengen. Lees hieronder het verhaal van onderzoeksbureau SenseGuide. Om ook dit in het juiste perspectief te plaatsen, lees je in een tweeluik tevens de betekenis voor de gemeente.

Project

Uit een onderzoek van de GGD Flevoland in 2017 komt naar voren dat 47% van de inwoners van Almere zich eenzaam voelt. Er is voor lokale partners een onvoldoende integraal beeld van eenzaamheid in Almere. SenseGuide deed met de vrijwilligerscentrale een verkenning naar eenzaamheid in Almere.

Project

De Msimbazi-rivier en zijn zijrivieren stromen door het hart van Dar es Salaam, de commerciële hoofdstad van Tanzania. De bevolkingsgroei van de stad is een van de snelste ter wereld en naar schatting 70% van de stedelijke ontwikkeling is niet gepland. Vooral in het benedenstroomgebied van de rivier zijn ongeplande, informele nederzettingen verdeeld over de vlaktes. Het is ook een gebied waar ernstige overstromingen plaatsvinden, waardoor kritieke infrastructuur, gebouwen, bewoners en hun levensonderhoud gevaar lopen na zware regenval. De Msimbazi is een zeer dynamisch riviersysteem dat onder enorme druk staat van mensen en het milieu. Als er niets wordt gedaan, zullen verstedelijking en klimaatverandering de jaarlijkse overstromingsrisico's en de bijbehorende schade vergroten.

Project

SenseGuide stelde meisjes in Niger in staat hun stem te laten horen door ervaringen over het naar school gaan te delen. Niet alleen konden we hiermee in kaart brengen de enorme uitdagingen die er zijn om naar school te gaan, maar ook wat meisjes motiveert om hun studie succesvol af te ronden.

Nieuws

SenseGuide onderzocht in opdracht van de Wereldbank en Ecorys de veerkracht van verschillende gemeenschappen in de Msimbazi vallei: een riviergebied in Dar es Salaam, Tanzania, onder enorme druk van mens en klimaatverandering. 

Project

Als onderdeel van haar impactstrategie heeft Europeana SenseGuide betrokken bij de impactmeting van de 'Migration Campaign'. Het doel was inzicht te krijgen in de maatschappelijke waarde van digitaal cultureel erfgoed. Europeana wilde verder gaan dan de direct meetbare output van Europeana's activiteiten.

Nieuws

Een lekker lang artikel in Renda - het kennisnetwerk van professionals in de sociale woningbouw. In dit artikel schrijf ik over mijn eerste ervaringen met narratieven en sensemaking bij de introductie van de slimme meter in Nederland en het voorkomen van duur leergeld bij de uitvoering van het klimaatakkoord.

Project

De ambitie van BoP inc in 2017 is om een netwerk op te zetten van micro-ondernemers die voedzame voedings- en verzorgingsproducten huis-aan-huis verkopen aan huishoudens met een laag inkomen. De betrokken consultants vroegen zich af wat hiervoor nodig is. SenseGuide werd gevraagd antwoord hierop te vinden.

Nieuws

'Zicht houden op de organisatie in het tijdperk van het algoritme' was de titel van mijn spreekbeurt voor het evenement Slagkracht van AOG school of management op 13 september. Het thema van het evenement was 'de wendbare organisatie'. Een terugblik op het evenement is hier te lezen.

Project

SenseGuide verrichte een exploratieve verkenning naar de beleving en beeldvorming rond de aanvraag van de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) onder risicojongeren en jeugdprofessionals. Deze verkenning is opgezet omdat het vermoeden bestaat dat het beeld over de VOG bij beleidsmakers afwijkt van het beeld dat in de praktijk leeft.

Nieuws

SenseGuide eindigde op de derde plaats in de Veiligheid Innovatie Competitie 2016. De Veiligheid Innovatie Competitie is een manier om nieuwe oplossingen te zoeken voor veiligheidsvraagstukken. Het thema van 2016 stond in het kader van vernieuwende oplossingen voor intelligente data visualisatie.

Project

De Flourishing Community Index brengt de behoeften en aspiraties van gemeenschappen in fragiele gebieden in beeld los van van specifieke projecten, partijen of donoren. Door SenseMaker te gebruiken kan Cordaid niet alleen de echte ervaringen van mensen verzamelen maar ook de metadata erachter.

Project

Met het oog op de toekomst van het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK) en de rol van de burger daarin, wilden de Provincie Fryslân, de Vereniging Friese Gemeenten, het Wetterskip en drinkwaterbedrijf Vitens meer inzicht in hoe de Friese burgers denken over water. De opdrachtgevers hebben expliciet gezocht naar een methode die meer oplevert dan statistiek en grafieken. Zo kwam men bij SenseGuide uit.

Project

SenseGuide volgde het transformatieproces van de koninklijke luchtmacht door een cultuurinnovatie monitor te ontwikkelen.

Project

In opdracht van de SCL Group voerde SenseGuide narratief onderzoek uit onder verschillende burgergemeenschappen in Saoedi-Arabië in het kader van het overheidsprogramma Vision 2030. Het doel was inzicht te krijgen in de mate van 'civic engagement': de betrokkenheid bij en de houding tegenover geplande economische hervormingen.

Nieuws

SenseGuide is trots dat onze klant Cordaid de UK Evaluation Society award heeft gewonnen voor de FCI (Flourishing Community Index) aanpak - een innovatieve methode waarbij SenseMakerⓇ wordt gebruikt voor een assessment van de ontwikkeling van lokale gemeenschappen.

Project

Te vaak wordt het blikveld op ontwikkelingslanden nog wel eens vernauwd door er met een westerse bril naar te kijken. Bij BoP Innovation vroegen zich daarom af wat zou gebeuren als ze mensen simpelweg verhalen over het dagelijks leven zouden laten vertellen. SenseGuide werd gevraagd daarbij te helpen.

Project

SenseGuide verzamelde voor de gemeente Amsterdam in het kader van het programma Amsterdam Smart City perspectieven van bewoners van IJburg over een duurzame leefomgeving.

Project

Binnen ING bieden de Orange Society en Orange Spirit Community (800 ING’ers) in 2013 de nieuwe CEO, Ralph Hamers, een cadeau aan: ‘the Orange Message’, een eenduidig en gedragen narratief over wat leeft onder ING’ers. Het strategisch narratief komt via het delen en duiden van ervaringsverhalen tot stand.

Project

Vanaf eind 2011 kregen de bewoners op Texel slimme meters aangeboden, als voorloper op de landelijke aanbieding. Na een aantal weken bleek echter dat het aantal weigeringen veel hoger lag dan verwacht. In plaats van te gissen naar de oorzaken, liet SenseGuide de bewoners open vertellen over hun ervaringen.

Zienswijze

De relatie tussen een leidinggevende en medewerkers is doorgaans complex: er spelen grote thema’s als macht, gezag, expertise, autonomie en vertrouwen. Met een mengsel van ervaringsverhalen en duiding kun je die relatie soms verbeteren. En niet met een lange vragenlijst. SenseGuide ontwikkelde een alternatieve visie op 360 graden feedback .

Neem contact op

Contactformulier

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact op. Of bel ons op +31 6 3190 2336

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

Vraag of opmerking